SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Jana Almaja Vaculčiaková

Individuálne terapie

Sprevádzam a podporujem ľudí. Môj prístup je o bezpečí, záujme, prijatí, dôvere, diskrétnosti, komunikácii o riešeniach a uvoľnení. Rada inšpirujem, prinášam nové podnety a informácie, rozšírujem pohľad na aktuálnu realitu, povzbudzujem v nových bezpečných krokoch.

 

V bezpečnej atmosfére sa zameriame  na pomenovanie, uvedomenie, uvoľnenie záťažovej situácie, s ktorou prichádzate a pozornosť smerujeme na potrebné riešenia.

Prevediem vás bezpečným a kreatívnym spôsobom riešeniami podľa vašich potrieb a možností. 

Podporím vaše zdroje, silné stránky, talenty a schopnosti tak, aby ste mali silu a odvahu urobiť  kroky k zmene.

Zameriavam sa na rozvíjanie sebaprijatia, sebavedomia, sebalásky, sebadôvery, sebahodnoty.

Uvoľňujem stres, napätie, strach, smútok, inšpirujem jednoduchými cvičeniami, ktoré vieme použiť v každodennej realite.

Zameriavam pozornosť na zdravé medziľudské vzťahy, inšpirujem sa princípmi, ktoré vo vzťahových väzbách fungujú.

Inšpirujem sa prirodzeným životom v súlade s prírodou a jej cyklami, so sebou a s ľuďmi okolo nás.

Stretnutie môže byť jednorázové alebo sa môže opakovať podľa vašich potrieb.

Čas stretnutia si môžeme dohodnúť prostredníctvom mailu.tel:+421907141 509, jvaculciakova@gmail.com

Konzultácie môžeme realizovať cez Skype – Jana Vaculčiaková, Whats App – Jana Vaculčiaková, Meseenger – Jana Almaja Vaculčiaková  

Veľmi zaujímavé a  obľúbené sú konzultácie počas prechádzok v prírode. Využívame aktuálne prírodu, ktorá nás inšpiruje k životu. Miesta si vopred spoločne vyberáme v okolí Zvolena. 

Príspevok za 60 min. konzultáciu   25€ 

Príspevok za  90 min. konzultáciu  35€  

Príspevok za 120 min. konzultáciu 50€ 

Stretnutie v prírode môže mať rôznu dĺžku trvania. Čas, ktorý venujeme vašej téme si dohodneme pred začiatkom stretnutia.

Účet:  SK7909000000000402936872 Do poznámky k  platbe uveďte prosím názov činnosti:  konzultácia a vaše meno

Srdečne ďakujem:)

Témy a techniky, s ktorými pracujem:

Rozhovory prebiehajú s použitím koučovacích otázok , kde prechádzame postupne témami, ktoré súvisia s ťažkosťami a hľadáme bezpečný individuálny prístup, ktorý prinesie želaný posun.

Podporujem rozvíjanie pozitívneho prístupu k sebe, sebapoznávanie a následné zvyšovanie sebavedomia.

Používam relaxačnú Metamorfnú techniku, ktorá pomáha pri uvoľnení blokov a programov vzniknutých v prenatálnom období a pri pôrode, ide o hodinový kontakt s telom/ jemnú dotykovú masáž končatín a hlavy.

Pracujem s telom pomocou Tanečno pohybovej terapie, s psychomotorickými hrami, techniky výborne slúžia na uvoľnenie napätia a stresu pomocou pohybu tela.

Pracujem so ženskou cyklickosťou, s obdobiami života ženy/dievča, milenka, matka, kráľovná, múdra žena/témami, ktoré im prináležia. S prechodmi medzi jednotlivými obdobiami, s rozvíjaním ženských schopností, ktoré sa na tieto obdobia viažu. Využívam spojenia s prírodnými cyklami,  s prirodzeným spôsobom života v súlade s prírodou a pozorovaním podobností, ktoré môžeme vnímať v našom tele.

Podporujem pozitívny vzťah k telu pomocou voľného pohybu, autentického pohybu,  smerujeme k  prijatiu tela, k uvedomeniu si vlastných hraníc, k vnímaniu múdrosti tela.

Pozornosť venujem  vzťahom partnerským, vzťahom k deťom, vzťahom medziľudským, spoločne smerujeme k ich pochopeniu, prijímaniu, uvoľneniu, robíme  bezpečné kroky k pozitívnym zmenám k prúdeniu lásky a k rovnováhe vo vzťahu k sebe a vzťahoch k iným.

Sprevádzam ľudí pri nachádzaní svojich talentov a silných stránok, pri sebarealizácii v pracovných oblastiach podľa svojich potrieb a predstáv.

Podporujem ľudí pri potrebných zmenách v pracovnom prostredí alebo pri vytváraní vlastného pracovného prostredia v súlade s talentom a schopnosťami. Trénujeme komunikáciu v prípade náročnejších medziľudských vzťahov. Zaujímajú ma témy peňažných presvedčení a prúdenie peňazí v rodinách a v živote.

Pracujem 15 rokov s podpornými skupinami a ženskými kruhmi. Podporujem ľudí, ktorí majú záujem o prácu s podpornými skupinami.

Pripravujem oslavy prechodových období na individuálne potreby.

Vzdelanie k nahliadnutiu: http://sulad.sk/lektori/jana-almaja-vaculciakova/