SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzťahy

Cesta k láske

Vitajte na stránkach pre ženy a mužov, ktorí majú záujem komunikovať v skupine ľudí o vzťahoch partnerských, vzťahoch k rodičom, k deťom, o vzťahoch medziľudských.  Spoločne spoznávame, zažívame, zdielame nové možnosti, ktoré môžu vzťahy obohaťiť a podporiť v každodennej realite. Nachádzame riešenia pre svoje náročnejšie životné obdobia, spoznávame princípy vzťahovej interakcie.

V skupinách sa spája ženský a mužský svet v spoločných témach a vyzýva nás k väčšiemu porozumeniu, k vytváraniu rovnováhy a spolupráce. Ženy aj muži prinášajú do skupiny rôznorodé pohľady, názory, skúsenosti na konkrétne témy a zaujímajú rôzne postoje. Je to obohacujúce, podnetné, podporné, inšpirujúce, občas vtipné. Spoločne zameriavame pozornosť na nové vzťahové vzorce a vytvárame cesty k zdravým medziľudským vzťahom.

„Lásku netreba hľadať, stačí uvoľniť bloky, ktoré bránia v jej prejavení.“   neznámy autor

Cykly ženského života aj pre mužov

Prednáška

Stretnutie pre ženy a mužov zamerané na spoznávanie vývojových období a cyklov, ktorými počas svojho života prechádzame. Otvárame témy o ženskom živote, o ženskej cyklickosti, o spojení s prírodou. Vytvárame nový pohľad na menštruáciu, meníme postoje k sebe, vnímame široké možnosti ženskej premenlivosti a  robíme krok k spokojnému partnerskému životu.

Kalendár stretnutí

Rozhovory o vzťahoch

Podporné skupiny vo Zvolene

Stretnutia sú pre všetkých, ktorí majú záujem komunikovať v skupine ľudí o vzťahových témach a o spôsoboch, ako vzťahy vnímame a žijeme. Smerujeme k vytváraniu zdravších partnerských vzťahov a súladu medzi ženami a mužmi.

Kalendár stretnutí

Podporná a rešpektujúca komunikácia

Jednodňový zážitkový program

Komunikácia tvorí každodennú súčasť nášho života.  Je nástrojom na rozvíjanie medziľudských vzťahov, je to hra, ktorá má veľa možností. Podľa toho, ako ich poznáme a využívame, môžeme nájsť a vedome tvoriť spokojnosť v každodennom rodinnom živote.

Kalendár stretnutí

Rodinné a systemické konštelácie

Konštelačné stretnutia

Vo vzťahoch zažívame rôzne situácie a občas cítime, že máme starosti, problémy, krízy, záťaže, nejasnosti, tajomstvá. Technika Rodinných a systemických konštelácií nám pomáha odkrývať napätie v našich vzťahoch a uvoľňuje lásku, ktorá podporuje rast.

Kalendár stretnutí