SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Spoznávame autentický pohyb

Pohybové stretnutie

Autentický pohyb nám otvorí cestu k sebe, svojej spontánnosti a celistvosti. Posilňujeme ním vzťah medzi telom a mysľou, vytvárame vnútornú rovnováhu. Môžeme sa prijímať takí, akí sme – bez posudzovania, naopak – s pochopením. Autentický pohyb pomáha zvýšiť vedomie o sebe a otvára dvere k múdrosti tela.

Čo je základom autentického pohybu?

Dovoliť telu, aby sa vyjadrovalo voľne a slobodne, podľa vnútorných impulzov. Dovoliť telu byť a žiť podľa aktuálnej potreby a možností. Pohyb nie je vopred danný, neplánujeme ho, nedokážeme ho presne zopakovať ani premyslieť. Je to pohyb, ktorý vzniká spontánne, spojením vedomého s nevedomým, a vyžaduje si otvorenie sa takémuto procesu. V detstve sme sa prejavovali autenticky, teraz sa k takémuto prejavu môžeme znova priblížiť.

Čo je autentický pohyb?

Článok v časopise Happy

Autentický pohyb je špecifickým prístupom v rámci tanečnej pohybovej terapie. V 50. rokoch nášho storočia ho tvorila Mary Starks Whitehouse, ktorá vnímala, že uvedomelé prežívanie fyzického pohybu je katalyzátorom psychických zmien. Vo svojej práci sa nechala výrazne ovplyvniť Jungiánskou terapiou, preto je neoddeliteľnou súčasťou tohto prístupu práca s aktívnou imagináciou (schopnosťou predstavovať si), hlbinnými obrazmi, ktoré vychádzajú z nášho nevedomia.

Pre koho je tento prístup vhodný a čo prinesie?

Autentický pohyb je jedinečnou cestou k sebapoznávaniu.

Uvoľňuje stres a napätie.

Pomáha odhaľovať vnútorné konflikty,nevyriešené životné otázky, obranné mechanizmy, cyklicky sa opakujúce vzorce správania.

Prispieva k riešeniam životných situácií.

Odkrýva potlačené emócie, vytvára priestor na vnímanie, spoznávanie a vyjadrovanie emócií.

Ide o vnútornú prácu, v ktorej človek postupne objavuje a spoznáva svoje pravé, autentické ja.

Priebeh v autentickom pohybe

Jedna osoba sa hýbe v prítomnosti druhej osoby (v terminológii autentického pohybu ide o svedka; ak sa autentický pohyb využíva v psychoterapeutickom procese, svedkom je terapeut).

Osoba, ktorá sa hýbe, najprv nadviaže kontakt so svedkom, potom zatvára oči a všetku svoju pozornosť sústredí na svoje vnútro. Vníma vnútorné impulzy, zmeny v kinestetickom pociťovaní (podnety k pohybu) a na tieto podnety reaguje pohybom, gestami, zvukom. Postupne vznikajú pohybové formy, vynára sa rytmus, pohyb má svoj priebeh v priestore. Často sa pred vnútorným zrakom osoby, ktorá sa hýbe, objavujú obrazy, spomienky.

Svedok sa plne sústredí, vníma, láskyplne prijíma, neposudzuje, nekritizuje. Pozorne vníma, čo sa deje pred ním, zapisuje si, ale zároveň sleduje, aké telesné zážitky, emócie, myšlienky či obrazy sa vynárajú v ňom samom pri pozorovaní pohybu.

Po ukončení pohybového procesu vzniká priestor pre verbálne spracovanie materiálu, ktorý sa objavil. Týmto spôsobom sa nevedomý proces stáva uvedomelým a tanečník spolu so svedkom  hľadajú spôsob, ako získaný a zažitý materiál dostať do zrozumiteľnej podoby. Hlavným zámerom práce je nájsť prepojenie medzi tým, čo sa deje „tu a teraz“, a tým, čo sa deje v každodennom živote.

 

Kedy: termín bude doplnený

Kde: priestor bude doplnený

Čas: 10.00 do 17.00 hod.

Minimálny príspevok na jedno stretnutie je 45 €

Zálohovou platbou 25€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku uhradíte na mieste.  Záloha je nevratná.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii. 

Stretnutie je zoznámením sa s autentickým pohybom

Spoznávanie tela pomocou prvkov Labanovej teórie pohybu.

Psychomotorické hry na uvoľnenie tela.

Komunikácia bez posudzovania s prijímaním.

Autentický pohyb, dych, pocity, imaginácie, telo.

Arteterapia ako prostriedok na prepojenie mysle a tela.

Svedok v autentickom pohybe.

Rôzne možnosti autentického pohybu.

Záver.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť  potvrďte prosím zálohovou platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

 

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o autentický pohyb a viete zorganizovať skupinu vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a propagáciu. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle Jana Almaja Vaculčiaková +421907141509. Ďakujeme. 

Môže to byť  jednodňový alebo víkendový seminár.

K téme robím individuálne poradenstvo pre ľudí, ktorí zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne