SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ochrana osobných údajov

V občianskom združení Súlad plne rešpektujeme vaše súkromie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho e-mail: info@sulad.sk, alebo na adrese: Súlad OZ, Tehelná 4. 96001 Zvolen

I. Všeobecné ustanovenia

V občianskom združení Súlad plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím.
Čo sú osobné údaje
Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa  určitého alebo určeného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určitý, pokiaľ sa môže subjekt údajov priamo či nepriamo identifikovať hlavne na základe čísla, kódu jedného či viacej prvkov, špecifických pre fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje spadajú hlavne kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť údaje o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferencie fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov vychádza z európskej legislatívy, konkrétne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len („Nariadenie“). Popri Nariadení bude aj naďalej platná slovenská legislatíva týkajúca sa špecifických otázok ochrany osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách), neupravených Nariadením. Ďalej len („GDPR“). Občianske združenie Súlad, sa týmto zákonom v plnej miere riadi.
Čo je spracovanie osobných údajov
Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo sústava operácií, s ktorými správca alebo spracovateľ systematicky pracuje s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, hlavne zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupňovanie alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, predávanie, šírenie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinácia, blokovania a likvidácia.
Komu poskytujete svoj súhlas
OZ Súlad so sídlom Tehelná 4., 96001 Zvolen, IČO: 37819216, DIČ: 2021569770

OZ Súlad prevádzkuje webovú stránku www.sulad.sk  a spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.
Pokiaľ sa chcete na mňa obrátiť, napíšte prosím,  na e-mailjvaculciakova@gmail.com

Aké osobné údaje spracovávame

 1. Osobné údaje poskytnuté pri prihlásení sa na akcie  za účelom vytvorenia registrácie, zasielanie podkladov a bližších informácií k akciám.
 2. Email
 3. Informácie dobrovoľne vložené do vášho profilu (meno, emailová adresa)
 4. Vašu registráciu môžeme upraviť alebo požiadať o jej zrušenie
 5. Tieto údaje spracúvame po dobu prevádzkovania stránok www.sulad.sk
 6. Osobné údaje zákazníkov spracovávame za účelom prihlasovania sa na akcie v rozsahu:
 7. Meno a priezvisko, adresa, číslo telefónu, email, platobné údaje (IČO a DIČ)
 8. Tieto údaje spracúvame po dobu akcie a povinnosti danej zákonom
 9. Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber emailov, materiálov, know – how, návodov, zliav, pozvánok z oblasti kurzov , za účelom ich zasielania v rozsahu:
 10. Meno, email
 11. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe.
 12. Tieto údaje spracúvame po dobu 10 rokov
 13. Osobné údaje odoslané v komentároch za účelom zobrazenia vášho komentáru a kontroly spamu v rozsahu:
 14. Email, meno
 15. Tieto údaje spracúvame po dobu 10 rokov
 16. Automatizované zbieranie údajov
 17. V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zbierať údaje o vašich návštevách na stránkach, využívanie našich služieb. Tieto údaje využívajú vašu IP adresu, chovanie na stránke www.sulad.sk a ich využitie.
 18. Tieto informácie využívame prostredníctvom trackovacích technológií, pretože vám chceme ponúknuť čo najlepšie služby.
 19. Tieto údaje spracúvame po dobu 2 rokov.

II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Ako zákazník uvádzate pri vašej registrácii nasledujúce údaje.

 1.  Ak ste fyzická osoba: Meno a priezvisko Úplnú poštovú adresu Kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu). Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za zakúpenú službu, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej realizácie služby .
 2. Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť nasledujúce údaje o firme: Obchodné meno Meno a priezvisko kontaktnej osoby Úplnú poštovú adresu Kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu, faxové číslo) IČO, DIČ, IČ DPH (len ak ste platca DPH). Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

 1. Obchod ponúka celý rad spôsobov platby, spôsobov úhrady za Váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Príkladom môže byť platba pomocou kreditných kariet, platba prevodom elektronickou cestou z účtu v niektorých bankách a podobne. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb, neprichádza obchod a ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o Vašich kreditných kartách, účtoch, a autorizačných údajov do systému Internet bankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a Vašou bankou.

IV. Poskytovaniu vašich osobných údajov iným spoločnostiam.

 1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú dnes poskytované žiadnym subjektom mimo spoločnosti Súlad, OZ, prevádzkovateľa obchodu, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne, to však vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.
 2. Prevádzkovateľ služby nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.
 3. Prevádzkovateľ služby poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.
 4. S vašimi údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou.  Pre spracovanie údajov využívame automatizované i neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených  výhradne  v Európskej únii.

Ceníme si vašu dôveru a preto vás chceme informovať, že vaše osobné údaje pre účely webovej stránky budeme i naďalej, t.j. aj po nadobudnutí účinnosti Nariadenia, a teda po 25.5.2018, spracovávať na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu našej spoločnosti. Základom tohto oprávneného záujmu je snaha o poskytovanie ponuky služieb a informácii o zdravom životnom štýle našim zákazníkom v čo najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s vami.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť Súlad, OZ ako prevádzkovateľ služieb si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím.
 2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.
 3. Vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich zámeroch. Pravidla zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadne zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.
Pokračovaním využívanie stánok vyjadrujete svoj slobodný súhlas, jednoznačný prejav vôle o tom, ste porozumel/ a so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste bol/a o týchto zásadách poriadne poučený/á.
Zásady ochrany osobných údajov  sú vydané v elektronickej podobe a sú prístupné na webovej stránke.
Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť  Nariadením dňa 25.5. 2018.

Na záver nám dovoľte poďakovať sa vám za vašu doterajšiu priazeň a spoluprácu a pevne verím, že budete tieto informácie o nových pravidlách ochrany osobných údajov považovať za prínosné a že vám pomôžu sa lepšie orientovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho e-mail: info@sulad.sk, alebo na adrese: Súlad OZ, Tehelná 4. 96001 Zvolen