SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Skúsenosti v podpornej skupine

Môžem poznať viac ...

Stretnutia ľudí v podporných skupinách prinášajú do každodenného života nové podnety. Vzdelávanie pre lektorky, ktoré majú zámer skupiny organizovať a viesť  je zaujímavou a užitočnou skúsenosťou. Vzdelávanie prospeje všetkým

V apríli 2006 som vo Zvolene otvorila prvú podpornú skupinu pre ženy a dodnes venujem pozornosť ich témam. K tomuto kroku ma viedla  vnútorná motivácia a moje štúdium psychoterapie. Po 18 rokoch praxe väčšinou so ženskými podpornými skupinami môžem napísať, že vytvárať priestor pre takéto stretnutia má naozaj zmysel a širokospektrálne použitie hlavne v súčasnej spoločnosti. Môžu byť základom pri vytváraní vlastného sociálneho prostredia, slúžia pri tvorbe komunít v našej spoločnosti alebo môžu prispieť k celoživotnému vzdelávaniu dospelých, k prevencii duševného a fyzického zdravia. 

Tento text smerujem k ľuďom, ktorí o vytváraní podporných skupín uvažujú alebo už takúto činnosť robia. Môj úmysel je podporiť vás aj formou zážitkového vzdelávania, ktoré  za posledných 5 rokov prilákalo hlavne aktívne ženy. Majú chuť zdieľať svoje bohaté vedomosti a skúsenosti, vzájomne sa inšpirovať a účasťou na vzdelávaní si rozširujú svoje zručností a kompetencie. Pridávam malú konzultáciu v tomto videu.

Účastníčky si vytvárajú vlastný manuál na prácu so skupinou, spoznávajú svoje schopnosti a talent, o ktorý sa vedia oprieť a napľňajú podporné stretnutia témami s obsahom, ktorí osloví cieľové skupiny.  

Teória, metodika, praktické zručnosti, súbor techník alebo hier majú v podporných skupinách  svoj význam a určite zvýšia kompetencie lektora v praktickom prístupe. Čo však potrebujeme do podporných skupín priniesť, tvoriť a udržiavať je vnímavosť k prežívaniu ľudí, ktorí sa skupín zúčastňujú.

Odporúčam upriamiť pozornosť na : _ 

Prostredie, do ktorého ľudí pozývam mi pomáha tvoriť atmosféru, ktorá ovplyvňuje naše emócie a pocity. Používam symboly, ktoré sa spájajú s témami a symboly, ktoré nás spájajú s prírodou a jej cyklami. Takto tvorím atmosféru, prirodzeného prostredia, ktoré sa stáva súčasťou procesu.

Bezpečie je neoddeliteľnou súčasťou. Pri rozhovoroch zistíme, ako odlišne môžeme bezpečie vnímať a čo všetko k bezpečiu ako jednotlivci potrebujeme. V bezpečí sa dokážeme prejavovať, komunikovať, spoznávať sa. Je dôležité klásť dôraz na to aby bezpečie bolo súčasťou každej skupiny, vytvoríme tým predpoklady na zdieľanie ľudskej múdrosti.

Autenticita a otvorenosť sa spája s prejavením svojej jedinečnosti v rámci podpornej skupiny. Postupne si zažívame  v skupine rôzne možnosti svojej autenticity, učíme sa ju vnímať, skúmať svoje zóny komfortu. Ak zažívame prijatie a rešpekt postupne sa uvoľňujeme a prejavuje vo svojej prirodzenosti viac a viac.     

Aha momenty nám otvárajú nové možnosti.  S ich pomocou sa dostávame viac k svojmu prežívaniu, rozširujú nám vedomie seba, iných, života. Ak ich ľudia v skupine zažívajú je to pre nich prínosom. AK svoje Aha momenty zdieľajú sú prínosom aj pre skupinový proces.

Podpora  je  tiež zaujímavou témou skupín. Čo všetko vnímame ako podporu ? V skupinách často vidím, že to môže byť len obyčajný zážitok, kde si uvedomím, že iní prežívajú podobné príbehy ako ja a zrazu mám pocit, že nie som sama ale mám s kým zdieľať alebo požiadať o pomoc.

Komunikácia, ktorá je nevyhnutnou súčasťou podporných skupín. Je nenásilná a rešektujúca odlišnosti jednotlivcov. Vidím, že zážitok z takéhoto spôsobu komunikácie motivuje k rozširovaniu komunikačných zručností, čo má nepochybne vplyv na medziľudské vzťahy účastníčok a účastníkov podporných skupín.

Rovnováha  je hra s polaritami , ktorá sa nesie celou podpornou skupinou.  Do skupiny patrí všetko, čo ľudia v rámci témy prinesú. Každý z účastníkov si z množstva inšpirácií môže zo sebou odniesť to, čo ho osloví.

Zodpovednosť  za to, že skupinu tvorím ale aj za to, že do skupiny prídem a zdieľam svoje príbehy a skúsenosti. Rozsah zdieľania si každý účastník volí sám a z príbehov jednotlivcov sa tvorí a zdieľa múdrosť skupiny.

Odchádzam zo skupiny spokojná, cítila som sa v priestore príjemne a bezpečne, hovorila som otvorene o svojich skúsenostiach a nik ma nehodnotil. Od iných som počula množstvo inšpirácií, niektoré sa ma dotkli, použijem ich vo svojom živote. Ostatní ma v tom podporujú. Cítim naplnenie z toho, že som hovorila aj počúvala, začala aj ukončila, že som tu bola otvorená, uvoľnená, účastná. Prídem zas 😊

S láskou

Jana Vaculčiaková