SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Andrea

Pôsobím ako terapeut a lektor v oblasti celostnej hypnoterapie so zameraním na psychické a psychosomatické problémy a medziľudské vzťahy. Som zakladateľkou a predsedníčkou OZ Komora celostnej hypnoterapie.


+421 911 765 589
info@hypnoterapia.sk

Vyštudovala som učiteľstvo na FF UPJŠ v Prešove, súčasťou záverečných skúšok bola aj štátna skúška z psychológie. Už na strednej škole som sa začala aktívne venovať joge a meditáciám, ktoré sú dodnes neoddeliteľnou súčasťou môjho života. V neskoršom období  som sa stala aj certifikovanou učiteľkou jogy a masérkou. Postupne som sa oboznamovala s rôznymi psychoterapeutickými technikami, prácou s  podvedomím, regresnou a kranio-sakrálnou terapiou, ako i s liečením energiou.

V roku 2005 som absolvovala Kurz klinickej hypnózy v Kroměříži, vedený Doc. PhDr. Stanislavom Kratochvílom, Csc., známym psychiatrom a hypnoterapeutom. Vo svojom profesijnom živote som pokračovala v roku 2006 absolvovaním kurzu regresnej hypnoterapie, organizovaného Britskou Asociáciou Regresnej Hypnoterapie a získala som titul DPLT (Diploma in Past Life Therapy) – diplomovaný regresný hypnoterapeut. Následne som absolvovala dva roky psychoterapeutického výcviku Remedium I. v Čechách.

V roku 2014 som úspešne ukončila terapeutický kurz STAR basic v rámci Inštitútu V. Satirovej. Vo svojej praxi kombinujem terapeutický prístup modelu rastu s hypnoterapeutickými metódami.

Poskytujem poradenstvo a terapie v oblasti psychických a psychosomatických problémov ako aj medziľudských vzťahov. Podporujem svojich klientov v odhaľovaní blokov a programov v ich podvedomí a vytváraní nových zdravších postojov a návykov. V poslednom období sa sústreďujem na celostný terapeutický prístup, ktorý v sebe zahŕňa prácu na všetkých úrovniach ľudskej bytosti či už prostredníctvom individuálnych terapií alebo skupinových kurzov.

Verím, že každý z nás má v sebe uložené všetky odpovede ako aj zdroje a nástroje k vnútornej zmene, k sebaliečeniu a sebapoznaniu. Na to, aby sme sa k nim dostali, potrebujeme poznať, prijať a rešpektovať svoju jedinečnosť. Svojich klientov a účastníkov svojich kurzov vediem k hlbšiemu pochopeniu toho, ako funguje naše podvedomie a nadvedomie a akým spôsobom s nimi môžeme komunikovať.

Vo svojej podstate sme všetci rovnakí. V každom z nás sú zakódované nesmrteľné a večné princípy a hodnoty, ktoré sú identické pre nás všetkých. V hĺbke všetci túžime byť milovaní a oceňovaní, túžime žiť šťastný a naplnený život. V hĺbke všetci vieme, aké rozhodnutia a činy sú v súlade so Svetlom a Láskou, z ktorých všetko na tomto svete vzniká a ktorými je všetko vyživované a podporované.

To, čo nám nedovoľuje vstúpiť hlbšie k Sebe sú vnútorné zranenia a programy, ktoré sme prijali alebo vytvorili v minulosti. Prostredníctvom hlbokého uvoľnenia podporujem ľudí v kontakte s hlbšími úrovňami ich podvedomia. Naše podvedomie je vybavené dokonalým a múdrym systémom, ktorý najlepšie vie, čo je potrebné v danej chvíli v našom vnútri urobiť, s akými spomienkami sa máme skontaktovať a akým spôsobom máme liečiť naše vnútorné zranenia a meniť programy, ktoré obmedzujú našu vnútornú slobodu a nedovoľujú nám žiť spôsobom, po ktorom túžime.

Mojim hlavným zámerom je vytvoriť v terapii bezpečný priestor, v ktorom sa ľudia cítia prijímaní, oceňovaní a rešpektovaní. Hypnoterapia vzbudzuje v mnohých strach a obavu z toho, že budú manipulovaní a terapeut ich uvedie do stavu tranzu, v ktorom budú zbavení slobodnej vôle. Moja prax nemá s touto predstavou nič spoločné. To, čo ma moja 15 ročná prax naučila, je fakt, že práve ak umožníme klientovi, aby šiel v terapii svojim jedinečným spôsobom a tempom, dochádza k hlbokému liečeniu a zmenám v najhlbších úrovniach jeho bytosti.

Podporujem svojich klientov v ich vnútornej nezávislosti, tým, že ich učím jednoduché techniky autohypnózy, ktoré môžu používať v každodennom živote. Vďaka nim sa môžu postupne naučiť pracovať so svojimi myšlienkami a emóciami, môžu začať využívať svoje predstavy a svoj vnútorný potenciál na uskutočňovanie pozitívnych zmien vo svojom živote.

Som veriaca, aj keď sa nehlásim k žiadnemu konkrétnemu náboženstvu. Verím, že podstata a zdroj všetkých náboženstiev je rovnaká. Všetky náboženstvá vnímam ako rôzne cesty k spoločnému cieľu a v každom z nich nachádzam množstvo sily, múdrosti a inšpirácie. Ak potrebujem podporu liečivého kruhu, nachádzam ho v kruhu šamanskom.  Meditácia sa stala prirodzenou súčasťou môjho života. Mojou najhlbšou túžbou je túžba po poznaní pravdy o tom, kým skutočne som hlboko vo svojom vnútri. Cítim, že skutočné poznanie je len rozpomínaním sa našej duše na to, čo sme kedysi vedeli a čo bolo prekryté našou výchovou, skúsenosťami, programami, presvedčeniami a myšlienkami. V terapii a kurzoch sa stávam sprievodcom tým, ktorí sa rovnako ako ja túžia rozpomenúť, skutočne a hlboko poznať samých seba a objaviť svoje jedinečné poslanie v tomto živote.

S úctou

Andrea