SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Rok 2017 v Súlade

16.03.2018

Výročná správa činnosti za rok 2017

Správa o činnosti oz Súlad pre rok 2017. Uvedené akcie boli všetky úspešne zrealizované.

 

STRETNUTIA V SÚLADE

10 rokov prebiehajú podporné skupiny pre ženy vo Zvolene. Otvorili sme 12 tém počas roka na pravidelných mesačných stretnutiach.

STRETNUTIA V SÚLADE

8 rokov prebiehajú podporné skupiny pre ženy a mužov. Raz mesačne venujeme pozornosť jednej téme,  12 tém a 12 stretnutí.

ROZVÍJANIE ŽENY

4 roky prebiehajú pravidelné podporné skupiny pre ženy v Leviciach v spolupráci s ROS LV 10 tém a stretnutí počas roku.

OSLAVA 10 VÝROČIA

Prvá podporná skupina vo Zvolene bola otvorená v roku 2007. Oslava pripomenula vznik podporných skupín vo Zvolene. Krásna akcia, ktorú prišli podporiť ľudia, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti či už ako členovia, účastníci programov, podporovatelia, spolupracovníci.

V stretnutiach pokračujeme desiaty rok, je o ne záujem a prinášajú ľuďom množstvo podnetov a inšpirácií do každodenného života.

 

KONŠTELAČNÉ STRETNUTIA

Konajú sa podľa záujmu účastníkov. Vzhľadom na veľmi osobitú techniku, prebieha stále proces propagácie a informovania o možnostiach techniky Rodinných a systemických konštelácií v prostredí.

CYKLICKÁ ŽENA – PREDÁŠKY

Úvod do pochopenia ženského života, vnímanie vývojových fáz, pochopenie remenlivosti pomocou  menštruačného cyklu. Prednášky sme realizovali  vo Zvolene, B. Bystrici, Nitre.

CYKLICÁ ŽENA

Jednodňové semináre v B. Bystrici, konajú sa počas celého ročného cyklu. Záujem žien o programy súvisiace s vedomejším vnímaním ženskej cyklickosti a vývojovými obdobiami, ktorými prechádzame je potrebné stále propagovať a oslovovať ženy v prostredí.

V súvislosti s propagáciou nám vyšlo viac článkov v rôznych elektronických aj tlačových médiách.

Ženy v meste, Čierna labuť, Zdravie, Časopis Bohyne, ktoré nájdete v napísali o nás 

Vo februári bola spustená nová stranka www.sulad.sk, ktorej výrobu zrealizovala spoločnosť Michal Sykora plus421

Ďakujeme za spoluprácu  Mgr. Ivete Melicherčíkovej, ktorá stránku navrhla a pre nás robí materiály na propagáciu aktivít.

Otvorili sme spoluprácu s Mgr. Margarétou Mikovínyovou, Ing. Helenou Longauerovou, Mgr. Magdalénou Vaculčiakovou, Mgr. Art. Alžbetou Vaculčiakovou, ktoré pracujú v tejto fáze na princípe dobrovoľnej práce.

VÍKENDOVÉ AKCIE NA ZAJEŽOVEJ s názvom TVORIVÁ CESTA ŽENY 5 stretnutí.

Venujeme pozornosť rôznym oblastiam života, ktorými postupne prechádzame. Vnímame vzťah k sebe, vzťahy k partnerom, svoje obdobie materstva, sebarealizáciu, ukončujeme aby sme mohli začínať. Celoročný program má náväznosť jednotlivých stretnutí a ženy majú možnosť vybrať si podľa svojej potreby a záujmu.

Priebežne rozširujeme ponuku akcií podľa želaní účastníčok a pripravujeme nové druhy programov, ktorými oslovujeme ľudí v prostredí.

ČAS PRE SEBA

Trojhodinové veselé zážitkové stretnutia s pohybom, hrou a témami pre ženy vo Zvolene v spolupráci s centrom Anaháta

KRÁČAME V KOLE ROKA

Slnovrat Večerná akcia v prírode v okolí Zvolena/ Zolná

MENOPAUZA V ŽIVOTE ŽENY

Celodenné zážitkové stretnutie vo Zvolene o menopauze a témach s ňou súvisiacich.

MOŽNOSTI KAŽDODENNEJ KOMUNIKÁCIE

Celodenné zážitkové stretnutie o spôsoboch komunikácie, ktorá rozvíja a podporuje medziľudské vzťahy.

VNÚTORNÁ ROVNOVÁHA A MENŠTRUAČNÝ CYKLUS V TELE ŽENY

Celodenné zážitkové stretnutie pre ženy v B. Bystrici o zdraví, tele a menštruačnom cykle.

 

Prebieha príprava na dva ročné cykly pre ženy. Na Zaježovej chceme pokračovať aj v ďalšom roku a hľadáme nový priestor/ wellness hotel na rozšírenie možnosti relaxácie s programom osobného rozvoja.

Prebieha nepretržite spôsob propagácie, hľadáme možnosti na spoluprácu, prezentáciu činnosti.

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí podporili našu činnosť 2% dane z príjmu.

Ďakujeme všetkým účastníkom, priateľom a priateľkám, za spoluprácu pri realizácií programov počas roka 2017.

Ďakujeme za spoluprácu  Jachym s.r.o., centru Anaháta, mestu Zvolen,  Vzdelávaciemu centru na Zaježovej.

S úctou

Jana Almaja Vaculčiaková