SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

LEKTOR v podpornej skupine

Zážitkovo - vzdelávací víkend 2024

Jednou z úloh lektora  je vlastný osobný rozvoj, ktorý  prinesie dostatok zručností k  činnosti a odvahu kráčať bezpečne ďalej aj s pomocou výziev a obmedzení. Týmto stretnutím podporíme lektora, jeho talent, silné stránky, zdroje, o ktoré sa môže oprieť.   

Lektor v podpornej skupine

Lektor je človek, ktorý sebou vytvára prostredie, sprevádza alebo podporuje skupinu ľudí v súlade so zámerom, s ktorým skupina vznikla. Osobnosť lektora prechádza rôznymi vývojovými fázami, podľa toho, k čomu je lektor inšpirovaný jednotlivcami v skupine a aké je jeho zameranie. Myslíme si, že túto prácu môžeme robiť, ale pri jednotlivých situáciách prehodnocujeme svoj zámer, lektorské schopnosti, zručnosti a kvality, svoje schopnosti. Pre mňa je dôležité podporiť na začiatku práve lektora, ukázať mu jeho silné stránky, talent, o ktorý sa môže oprieť a hranice bezpečnej práce s ľuďmi, ktoré sa týkajú vzdelania, nadobudnutých vedomostí,  osobných a sociálnych kompetencií.   

Považujem takéto stretnutia s ľuďmi, ktorí môžu lektora podporiť za prínosné. Ľudia si vytvárajú príležitosť zdieľať skúsenosti s tými, ktorí sa rozhodli pre rovnakú prácu. Inšpirácie, ktoré lektorov v skupine posúvajú, sú darom. Ľudský rozvoj je neobmedzený. Inšpirácie, ktoré pomocou zážitku alebo tréningu transformujeme na skúsenosti, sú nástrojom pre lektorskú prácu a ľudia ich môžu využívať aj vo svojej každodennej realite.

 Pre koho je práve tento víkend určený?

Pre ľudí, ktorí túžia, premýšľajú, vytvárajú alebo už vedú podporné skupiny:

  • Pre ľudí, ktorí túžia vedieť viac o svojich talentoch, schopnostiach, možnostiach v súvislosti s lektorskou prácou v podporných skupinách:
  • Majú záujem venovať  jeden víkend sebe, zažiť si svoje kvality, spoznať sa, rozhodnúť sa.
  • Chcú si, zadefinovať  svoj zámer a hľadať bezpečné spôsoby pre lektorskú prácu, o ktorej uvažujú alebo ju už robia.
  • Chcú si overiť, či sa na lektorskú prácu hodia a ak zvážia, že áno potrebujú si nastaviť vyhovujúci spôsob vyplývajúci z talentov a základných osobnostných predpokladov tak, aby eliminovali stres.
  • Cítia, že ich podporné skupiny lákajú, ale majú strach, pochybnosti a obavy. Nedôverujú sebe a iným.
  • Potrebujú podporu, nové informácie a inšpirácie, skupinu ľudí, s ktorými môžu zdieľať svoje skúsenosti, potrebujú spätnú väzbu na svoje nápady, názory na prácu, o ktorej uvažujú.

Osobnosť, talent, silné stránky, zručnosti a bezpečie lektora 

Lektor/lektorka – osobnosť, kvality , možnosti, talent a schopnosti. Bezpečie a rozsah  a formy lektorskej  práce. Stretnutie povedie lektora  k vytvorenie vlastného spôsobu lektorskej práce s rešpektom ku schopnostiam, skúsenostiam, ku vzdelaniu, k hraniciam, o ktoré sa môže lektor bezpečne na skupinách oprieť. Ale povedie aj k rozšíreniu osobných hraníc , k vnímaniu zručností, ktoré potrebujeme nielen pri tejto práci ale aj v každodennom živote.

Zameriame pozornosť na komunikáciu z role lektora.

Na kvality, možnosti a zodpovednosť  role lektora. Podporíme lektora, tým, že si bude môcť v bezpečnom prostredí trénovať a rozširovať svoje zručnosti a získavať podpornú spätnú väzbu. Prejdeme obmedzeniami, strachmi, neistotou a budeme vnímať vnútorné procesy lektora súvisiace s touto prácou. Porozprávame sa o možnostiach psychohygieny. Verím, že prinesiete svoje témy a rozšírime tým víkend o vaše otázky, názory, skúsenosti. Nadviažeme spoluprácu mezdi sebou.

Zámer, témy, komunikácia, cyklický proces, spolupráca a zdroje podpory

Pozrieme sa na zámer lektorskej práce a predstavy, ktoré sa s nim spájajú. Prejdeme si svoje aktuálne možnosti aby sme bezpečne vytvorili časový plán a predstavu ukotvili v realite. Porozprávame sa o témach, ktoré si lektor trúfne v skupinách otvárať, zadefinujeme ich tak aby sa téma niesla v skupine k pozitívnej kvalite. Zadefinujeme  si princípy bezpečia, podpory, zdravej a rešpektujúca komunikácie. Povieme si o cyklickom systéme vnímania skupiny, ktorý nám pomáha plynúť prirodzene v rytme času. Upozorníme na zdroje, o ktoré sa môžeme opierať a vytvoríme spoluprácu medzi účastníkmi – lektormi, ktorú budeme podporovať do budúcna.

Víkendy si môžete vybrať podľa tém, ktoré vás zaujmú

Ak sa rozhodnete pre otvorenie podpornej skupiny a  máte chuť ísť do tém hlbšie, po víkende Podporná skupina v každodennom živote sa môžete zúčastniť ďalších víkendových seminárov podľa vlastného výberu.

Dvojdňové vo Zvolene

LEKTOR v podpornej skupine 15. 6.  a 16. 6. 2024

Minimálny lektorský príspevok  na 2 dni: 170 €/ lektor, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendu.

Každý víkend prináša 15 hodín aktívnej práce s témami. Manuál na vytváranie podporných skupín, inšpirácie k hrám, zážitkové učenie sa, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečne formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si zručností,

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte lektorku Janu Almaja Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com. alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte platbou na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

Doplňujúce informácie :

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu  pri činnosti, ktorej venujú pozornosť.

S podpornými skupinami sa stretávame už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúseností alebo zručností, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú majú väčšinou aktívny prístup. Spája ich podobný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu na projektoch, o prijímanie odlišností, o spoznávanie nových vecí, o učenie sa, tvorenie alebo relax. V podporných skupinách sa môžu stretávať ľudia, ktorí prechádzajú náročnými životnými obdobiami a hľadajú podporu, inšpirácie a nové možnosti pre otvárajúcu sa fázu života. Alebo ľudia, ktorí majú potenciál priniesť do spoločnosti niečo nové a hľadajú spôsoby ako svojou iniciatívou osloviť širšie prostredie. Dôvodov na vytváranie podporných skupín môže byť naozaj veľmi veľa.

Podporná skupina je jednou z možností ako sa prirodzene otvárame iným a zároveň sa vzdelávame pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho  a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Podporné skupiny boli témou mojej záverečnej práce na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Môj záujem o prácu so skupinami sa neustále prehlbuje, vidím význam vo vytváraní  skupín v prostredí. Pre mňa ako lektorku  je dôležité poznať základné zručnosti v práci s ľuďmi. Tvoriť prostredie, kde vzniká podpora, bezpečný priestor pre všetkých, dôvera a zdieľanie, rast a nové možnosti.

Rada podporím lektorov v ich rozhodnutí pracovať s ľuďmi tak, aby sa vo svojej práci cítili bezpečne a príjemne.  Spájam lektorov a lektorky podporných skupín, ktorí sa môžu v rámci podporných stretnutí vzdelávať, inšpirovať, spolupracovať, trénovať svoje zručnosti, stretávať sa a zdieľať svoje získané skúsenosti.

Myslím, že tieto stretnutia sú aj pre ľudí, ktorí chcú rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti aby vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí/možno aj vo svojej rodine, cítili sa sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.    

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke a tešíme sa na stretnutia s vami.

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí